Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden en in iedere overeenkomst waarop deze toegepast worden verstaan wij onder:
1.1. DB Evenementen/ DB Aktiviteiten: DB Evenementen, Tinwerf 4, 2544 ED Den Haag (de gebruiker van deze algemene voorwaarden);

1.2. Opdrachtgever: de (rechts) persoon die aan DB Evenementen de opdracht heeft verstrekt tot organisatie of uitvoering van een event;

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en DB Evenementen tot organisatie of uitvoering van een event;

1.4. Event: Het door DB Evenementen verzorgde of georganiseerde evenement, workshop, clinic, activatie, opening, gala of vervoer zoals vermeldt op de website en/of benoemd in de overeenkomst;

1.5. Derden: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door DB Evenementen is ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van het event;

1.6. Event datum: De datum dat het volgens de overeenkomst door DB Evenementen georganiseerde event zal worden uitgevoerd;

1.7. Locatie/Tijd: De met de opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van het event.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst, hetzij uit de wet tussen DB Evenementen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van DB Evenementen, tenzij anders vermeldt in de offerte.

2.2. Deze voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die voor het event zijn ingeschakeld.

2.3. Afwijkende voorwaarden van DB Evenementen zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de offerte.

2.4. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitsluitend van toepassing mits deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn.

2.5. Door het tekenen van een overeenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes, totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
3.1. DB Evenementen stuurt na (persoonlijk) contact een offerte die binnen de aangegeven tijd ondertekend geretourneerd dient te worden aan DB Evenementen. Alle door DB Evenementen gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Vanaf het moment dat DB Evenementen met een bevestigde offerte aan de slag gaat zijn er mogelijk wijzigings- of annuleringskosten aan verbonden.

3.3. Nadat DB Evenementen van de opdrachtgever een bevestigde offerte ontvangen heeft geldt deze als opdrachtbevestiging voor DB Evenementen.

3.4. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.5. Offertes van DB Evenementen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeldt in de offerte.

3.6. De genoemde prijzen van samengestelde offertes gelden uitsluitend indien deze offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de opdrachtgever een gedeelte van de opdracht akkoord geeft volgt een aangepaste offerte, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het tekenen van de offerte of zo spoedig mogelijk daarna, alle informatie/gegevens betreffende alle factoren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten. De getekende offerte is een overeenkomst geworden.

4.2. DB Evenementen zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is bevoegd om indien nodig derden in te schakelen voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst.

4.3. De uitvoering van een overeenkomst gebeurt op basis van het op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, de door derden verstrekte gegevens aan DB Evenementen.

4.4. De opdrachtgever is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van een overeenkomst te verstekken.

Artikel 5. Reis- en verblijfskosten
5.1. Eventuele reis- en verblijfskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.

5.2. De reis- en verblijfskosten zullen per event worden vermeld. Wanneer er aanvullende reis- en verblijfskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van het event zullen deze aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 6. Wijzigingen en aanvullingen
6.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn is DB Evenementen gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk worden gefactureerd.

6.2. Wijzigingen in onderdelen van het event op verzoek van de opdrachtgever zullen door DB Evenementen voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan DB Evenementen worden doorgegeven, uiterlijk 14 dagen voor de evenementdatum. Eventuele meerkosten zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

6.3. Bij eventueel meerwerk of meerkosten bij het wijzigen van het aantal gasten worden deze kosten doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van DB Evenementen
7.1. Indien DB Evenementen voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever in rekening gebrachte en betaalde bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van DB Evenementen uit te keren totaal.

7.2. Nalatigheid aan de zijde van opdrachtgever (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van DB Evenementen), het anderszins niet, niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst of onvolledigheid door opdrachtgever aangaande informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij DB Evenementen daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van DB Evenementen uit.

7.3. DB Evenementen kan door de opdrachtgever (inclusief de namens de opdrachtgever deelnemende personen), bezoekers, deelnemers op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan.

7.4. Annulering door DB Evenementen maakt DB Evenementen jegens de opdrachtgever op generlei wijze schadeplichtig. Zodra DB Evenementen ervan kennis heeft dat de geplande en overeengekomen event (in breedste zin des woord) geen, respectievelijk deels geen doorgang kan vinden dan is DB Evenementen gehouden de opdrachtgever daarover terstond te informeren (al dan niet vergezeld van een alternatieve aanbieding). In geval de opdrachtgever van dit alternatief afziet dan is DB Evenementen gehouden de ontvangen bedragen deels aan de opdrachtgever terug te betalen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
8.1. De door DB Evenementen beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van het event dienen door de opdrachtgever (en bezoekers of deelnemers van het event) na afloop van het event in dezelfde staat te worden geretourneerd. Eventuele schade dient door de opdrachtgever aan DB Evenementen te worden vergoed.

8.2. De deelname aan de door DB Evenementen georganiseerde events geschiedt op eigen risico, wanneer een overeenkomst door de opdrachtgever met DB Evenementen wordt aangegaan accepteert de opdrachtgever zijn/haar eigen risico.

8.3 De opdrachtgever (en bezoekers of deelnemers van het event) zijn verplicht tijdens de uitvoering van het event alle aanwijzingen van DB Evenementen op te volgen. DB Evenementen kan bij weigering van het opvolgen van aanwijzingen door de opdrachtgever (en bezoekers/ deelnemers van het event) op ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan de zijde van de opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen of schadevergoeding.

8.4 Wanneer het event op locatie van de opdrachtgever plaatsvindt is de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de schade van de bezoekers of deelnemers van een door DB Evenementen georganiseerd event.

8.5 Bij een event op locatie zal DB Evenementen aanvraag bij de gemeente doen voor de benodigde vergunning(en). Eventuele (extra) kosten vanwege het in gebreke blijven van het verkrijgen van een benodigde vergunning worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Indien DB Evenementen vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

9.2. Indien de overmachttoestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

9.3. DB Evenementen heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. DB Evenementen is verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra deze bekend zijn.

9.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn door DB Evenementen wegens overmacht zullen er organisatie- en bureaukosten evenals andere kosten om derden te betalen, worden deze doorberekend aan de opdrachtgever.

9.5. Beide partijen zullen elkaar te allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmachtsituatie.

9.6. Indien een opdrachtgever ten zijde van de uitvoering van het event nalatig gebleken is in het verstekken van cruciale informatie m.b.t. de verzorging van het event door DB Evenementen is DB Evenementen gerechtigd het event (de uitvoering of voorbereiding hiervan) per direct te stoppen.

9.7. Bij overmacht vanwege bepaalde weersomstandigheden, een pandemie of andere belangrijke omstandigheden is er in geen enkel geval sprake van restitutie van betaalde gelden of (gedeeltelijke) annulering.

Artikel 10. Annulering door de opdrachtgever
10.1. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een annulering wanneer deze door de opdrachtgever getekend is en in het bezit is van DB Evenementen. Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever aan DB Evenementen events zullen de volgende kosten worden berekend:
In het geval van annulering tot 2 maanden voor aanvang van het event: 25% van het bedrag in de (getekende) offerte.
In het geval van annulering tot 1 maand voor aanvang van het event: 50% van het bedrag in de (getekende) offerte.
In het geval van annulering tot 1 week uur voor aanvang van het event: 75% van het bedrag in de (getekende) offerte.
In het geval van annulering van 7 dagen tot op de eventdatum: 100% van het bedrag in de (getekende) offerte.

10.2. Indien de opdrachtgever het event uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met DB Evenementen een nieuwe projectdatum vastgesteld wordt waarop het event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.

10.3. Indien de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever is vertraagd dan heeft DB Evenementen het recht de extra tijd naar rato van de overeenkomen organisatie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening te brengen of het event in te korten zonder dat dit de opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

Artikel 11. Prijzen
11.1. Tenzij anders vermeldt zijn al onze prijzen exclusief B.T.W. en in Euro’s.

Artikel 12. Betaling
12.1. Voordat het event plaatsvindt verstuurt DB Evenementen een aanbetalingsfactuur aan de opdrachtgever van 50 tot 85 %. Deze factuur dient binnen 30 dagen te worden betaald. Voor sommige events kan gekozen worden voor het versturen van meerdere aanbetalingsfacturen.

12.2. Nadat het event heeft plaatsgevonden verstuurt DB Evenementen de eindfactuur aan de opdrachtgever. Deze factuur dient binnen 30 dagen te worden betaald. Indien er geen aanbetalingsfactu(u)r(en) is/ zijn verstuurd, wordt er één totaalfactuur achteraf verstuurd.

12.3. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn verplichtingen voldaan heeft is de opdrachtgever verplicht DB Evenementen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 13. Ontbinding
13.1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst mocht voortvloeien is DB Evenementen gerechtigd de uitvoering op te schorten totdat er aan de verplichtingen is voldaan.

13.2. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zullen alle lopende overeenkomsten met de opdrachtgever worden ontbonden, tenzij de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het event de volledige eind-som van de factuur betaalt aan DB Evenementen.

 

 

Artikel 14. Nederlands Recht/ Geschillenbeslechting

14.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en DB Evenementen is Nederlands Recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen in verband met de overeenkomst zullen aanhangig worden gemaakt bij de ter zake bevoegde rechter te Den Haag tenzij uit dwingend recht een andere rechtbank voortvloeit.

 

Artikel 15. Copyright en portretrecht
15.1. Op alle door DB Evenementen geplaatste teksten en foto’s geldt het copyright van DB Evenementen. Het is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van DB Evenementen te gebruiken of kopiëren. Dit geldt zowel voor de website, als de overige mediakanalen zoals facebook, twitter, Instagram, LinkedIn en publicaties in (online) magazines en kranten.

15.2. Bij deelname aan een door DB Evenementen georganiseerd event wordt foto- en videomateriaal geschoten. Indien de opdrachtgever (of een deelnemer van een event) niet gefotografeerd of gefilmd wil worden dient dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.

15.3. Aan de door DB Evenementen gebruikte foto’s en video’s kunnen geen rechten worden ontleent.